Generalforsamling

Her kan du læse uddrag fra vores seneste generalforsamlinger. Ønsker du mere indgående information, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket.

Uddrag af ordinær generalforsamling 2018
Tirsdag den 27. marts 2018

Viggo Fenger blev valgt til ordstyrer/ dirigent og formand Jens Arne Thomsen aflagde beretning for 2017.

Beretning:
Året 2017 har ud over de sædvanlige udfordringer med brud, div. ændringer, tilslutninger mm. været året hvor der har været ekstrem interesse for tilslutninger med rigtig store vandforbrug.

  • AKM ønsker 250.000 m3 vand årlig, men leveret på ca. 4 måneder.
  • Derivaten orienterer om et øget vandforbrug til år 2021, på ca. 100.000 m3 til i alt ca. 370.000 m3.
  • Månson ønsker vand til det nye biogasanlæg i alt ca. 25.000 m3.
  • Kamstrup der står for Bestseller byen, hvor man forventede et årligt forbrug af vand på ca. 200.000 m3.

Det øgede forbrug hos Derivaten dækkes, ved at vore pumper fremover bare arbejder hele ugen, hvor de før holdt lidt fri i weekenden tidligere.

Sammenlagt er det jo mere end en fordobling af kapaciteten i de 4 måneder AKM skal have vand, det kan vore værker ikke kapere og der er givet tilbud til AKM ud fra en ny produktionslinje på Petersborg, med en rørføring til AKM, hvor det på grund af højdeforskellen selv kan løbe ned i en tank hvor både AKM og Derivaten kunne trække vand, hver især til deres forbrug, vi har tilbudt en vandpris hvor investeringen er betalt over 10 - 12 år.

Månson tilslutningen den er etableret. Bestseller Tower, bliver en realitet, man starter i 2019. Derivaten beholder vi forhåbentlig, her har AKM dog varslet, at de vil bygge eget vandværk, der også kan forsyne Derivaten.

Vandværket i teorien har forsyningspligt, men ikke nødvendigvis forsyningsret. Læs mere om sagen i det fulde referat.

Der blev i 2017 solgt 815.425 m3 vand. Total er det 27.858 m3 mere end sidste år.

Vi har desværre måttet konstatere at det heller ikke blev i 2017 vi kom under 10% vandspild, vores strafafgift i 2017 er på 71 000.00 kr.

Der er i 2017 taget 22 vandprøver, fordelt med 3 på Petersborg, 4 på Blichers vej, 11 hos forbrugere, og 4 i boringer, og alle under grænseværdierne.

Vi fik foretaget en ekstra måling for Desphenyl - Chloridazon, det viste sig indholdet i vandet var langt under grænseværdien.

Vore nye elektroniske vandmålere virker fantastisk, de giver alarm ved uregelmæssigheder hos forbrugeren. Det næste skridt bliver at vi sætter antenner op i byen og kan trække vore oplysninger direkte til kontoret.

Vi har i årets løb haft 10 brud, hvor de 2 brud er på gravninger som vi har kunnet viderefakturere. Sidste år var der 5 af denne kategori.

Vi oplever desværre ofte når der skal graves i gaderne, så indhenter entreprenøren en LER oplysning der viser hvor vore ledninger ligger, og henviser til regulativer sikkerhed, ansvar mm. i forbindelse med opgaven, men den mand der sidder i gravemaskinen ved ofte ingenting og så sker skaderne.

Vi har i 2017 investeret i tilslutninger, ny el-tavle på Blichers vej, ny fiber installation på kontoret, Videoovervågningen er færdiggjort på Petersborg så alt er overvåget, Ågade er renoveret fra hovedgaden til Præstelunden, samt sektionsbrønde med måler på Gl. Thyregodvej.

Vi har i årets løb holdt lidt igen med investeringer da vi ville have størst mulig egenfinansiering hvis AKM projektet blev til noget.

Investeringer i 2018 vil dreje sig om, ny hovedledning langs stationsvej til Brande højskole med diverse sammenkoblinger, Ny ledning under Brande å ved Vibevej, ny Ledning på Myl. Eriksensvej / Poppelvej, hvor kloakken skal skiftes, når disse to ledninger er skiftet har vi heldigvis ikke flere asbest-rør, asbest og drikkevand lyder ikke som en god kombination, men er meget benyttet, derudover en evt. ny ledning til Bestseller Tower, samt føromtalte antenner til måleraflæsning.

Endvidere skal vi have udarbejdet og beskrevet hvordan vi behandler persondata, inden 1 maj i år.

Vi har i 2017 kørt med samme vandpris som i 2016 og fortsætter med samme pris i 2018, nemlig 5.50 Kr. eks. Moms og afgifter.

Årets resultat lander på et overskud på 141 349.00 Kr. efter hensættelse til senere investering.

Vores skattesag i landsretten faldt desværre ikke ud til vores fordel, men er anket til højesteret.

Dirck har søgt andre udfordringer, og vi har i stedet fået Per Rasmussen der har været mange år hos Rahbek VVS og har været meget benyttet på Brande Vandværk.

Kort efter meddelte vor bogholder gennem 19 år, at hun og hendes mand flyttede til Mariager. Efter annoncering blev Ida Meyer Pedersen ansat til at tage stafetten efter Doreen, og det har hun gjort i fornem stil. 

Regnskabet blev præsenteret af revisor Claus Lykke, Partner Revision. Claus Løkke orienterede om ændring af regnskabsprincip vedr. tilslutningsbidrag, som fremadrettet afskrives i takt med tilslutningsudgifterne d.v.s. over 50 år.
Årsrapport blev godkendt af generalforsamlingen. 

Budget for 2018 blev præsenteret af Claus Lykke. 

Takstblad for 2018, er godkendt af Ikast-Brande Kommune. Vandprisen er uændret. Tilslutningsafgifterne er også uændret bortset fra index regulering på 1.0191 %.

Valg til bestyrelsen
Morten Ebler, blev genvalgt for en ny fem årig periode.

Valg af suppleanter
Jens Studsgaard og Henning Højgaard blev valgt til suppleanter.

Der er ingen forslag til behandling. 

Du finder det fulde referat her.

Du kan læse beretningen her.

 

Uddrag af ordinær generalforsamling 2017

Claus Løkke blev valgt som dirigent.

Formand Jens Arne Thomsen aflagde beretning for året 2016.

Der er i 2016 solgt 787.557 m3 vand incl 3.409 m3 til Uhre Vandværk. Det er et mersalg på 54.846 m3 i forhold til 2015.

Der er i 2016 taget 3 vandprøver på Petersborg, 4 på Blichersvej Vandværk, 11 hos forbrugerne på ledningsnettet og 4 i boringerne. Alle under grænseværdierne.

Vandspild i 2016 er desværre igen over de 10 % som vandværket ikke skal betale statsafgift for. Spild i 2016 kostede kr. 76.813 mod kr. 168.750 i 2015.

Der arbejdes kontinuerligt på at begrænse spild. Som nævnt sidst år arbejdes der på sektionering af ledningsnettet, så mængden af vand der pumpes ind i en sektion måles og sammenholdes med den forbrugte mængde i sektionen. Der mangler pt. én sektion omkring byen. Så mangler vi selve byen, og der arbejdes sammen med et rådgivningsfirma, som har stor erfaring på området.

I 2016 blev de sidste vandmålere skiftet til elektroniske målere, som aflæses ved at vandværkets bil kører forbi med en tablet. Ved aflæsning vil der tilgå en alarm, hvis måleren ikke har stået stille en timer i løbet af et døgn. Vandværket kontakter så forbrugeren med sms om lækage. Husk det er altid forbrugeren som skal betale et eventuelt spild, derfor er det en god ide stadig at aflæse sin måler jævnligt.

Der er i 2016 fortaget reparation af en del af taget på Petersborg, sikring, overvågning og nye låse på begge værket, nye pumper til trykforøger anlægget på Hastrupvej.

Efter beretningen, blev årsregnskabet gennemgået og godkendt. Hvorefter budget for 2017 og takstblad blev fremlagt.

Bestyrelsesmedlem Tune Holm blev genvalgt til bestyrelsen.

Som suppleanter blev Jens Studsgaard og Henning Højgaard valgt.

Den fulde beretning kan læses her.

 

Uddrag af ordinær generalforsamling 2016

Viggo Fenger blev valgt som dirigent.

Formanden aflagde beretning for året 2015, hvor montering af vandmålere skrider godt frem og vandet er af god kvalitet.

Vi har 2.800 forbrugere, hvilket er 19 forbrugere mere end sidste år.

Der er i 2015 solgt 732.711 m3 vand, inklusiv 1.911 m3 til Uhre vandværk, det er 3.845 m3 mere end 2014.

Der er i 2015 taget 18 vandprøver på Petersborg, 12 på Blichers vej, 11 på ledningsnettet og 4 i boringer. 

Vores spildprocent var i 2015 på 13,4%, hvoraf de 10% er uden omkostninger. Sektionsopdeling og elektroniske målere, skal bidrage til at lokalisere spild.

En underføring under Brande å var utæt og det kan være skyld i et større spild i 2015. I alt har vi haft 13 ledningsbrud.

Vi har næsten sektionsopdelt vores 180 km lange ledningsnet i oplandet rundt om hele byen. Næste skridt er midtbyen.

Vi har skiftet 2.000 vandmålere og mangler ca 800, som vi forventer at skifte i 2016. 

Der er indført SMS system som giver forbrugeren direkte besked ved brud, udskiftning af vandmålere m.m. 

På grund af problemer med filteranlægget på Petersborg, blev der foretaget flere forbedringer. Et nyt drikkevandspanel på begge vandværker laver den lovpligtige turbiditetsmåling.

Der var minimalt at bemærke i den uvildige gennemgang af vandværkerne. 

Vi har igangsat et sikringsarbejde på Blichersvej og senere på Petersborg, som forventes færdigt i første halvår af 2016.

Vort regnskab efter skat viser et overskud på 187.803.00 kr.

Vort tildelte prisloft for 2015 var 14,43 kr. pr. m3 vand, hvor den er 16,62 kr. for 2016.

Vores klage/indsigelse ligger stadig i landsskatteretten og vi betaler den skat som vi bliver pålignet.

Den nye vandsektorlov betyder, at vi fremover ikke skal indsende andet end årsregnskabet til forsyningssekretariatet. Vi må fremover også opspare til fremtidige renoveringer, modsat nu hvor al formue skal tilbage til forbrugerne, og fremtidige investeringer skal finansieres med lån.

Planlagte aktiviteter i 2016:
Færdiggørelse af sikringen på værkerne, udskiftning af de sidste vandmålere, kontrol af alle ledninger under åen, færdiggørelse af sektioneringen og endelig slambassin, som udskydes igen, formentlig til 2017.

Formandens beretning blev godkendt. Årsregnskabet 2015 blev gennemgået og godkendt.

Budget for 2016 blev ligeledes godkendt.

Følgende blev valgt ind:
Jens Arne Thomsen
Tue Holm

Som suppleanter:
Oluf Søndergaard
Jens Studsgaard

Du kan læse den fulde årsberetning her.