Generalforsamling

Her kan du læse uddrag fra vores seneste generalforsamlinger. Ønsker du mere indgående information, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket.

Uddrag af ordinær generalforsamling 2017

Claus Løkke blev valgt som dirigent.

Formand Jens Arne Thomsen aflagde beretning for året 2016.

Der er i 2016 solgt 787.557 m3 vand incl 3.409 m3 til Uhre Vandværk. Det er et mersalg på 54.846 m3 i forhold til 2015.

Der er i 2016 taget 3 vandprøver på Petersborg, 4 på Blichersvej Vandværk, 11 hos forbrugerne på ledningsnettet og 4 i boringerne. Alle under grænseværdierne.

Vandspild i 2016 er desværre igen over de 10 % som vandværket ikke skal betale statsafgift for. Spild i 2016 kostede kr. 76.813 mod kr. 168.750 i 2015.

Der arbejdes kontinuerligt på at begrænse spild. Som nævnt sidst år arbejdes der på sektionering af ledningsnettet, så mængden af vand der pumpes ind i en sektion måles og sammenholdes med den forbrugte mængde i sektionen. Der mangler pt. én sektion omkring byen. Så mangler vi selve byen, og der arbejdes sammen med et rådgivningsfirma, som har stor erfaring på området.

I 2016 blev de sidste vandmålere skiftet til elektroniske målere, som aflæses ved at vandværkets bil kører forbi med en tablet. Ved aflæsning vil der tilgå en alarm, hvis måleren ikke har stået stille en timer i løbet af et døgn. Vandværket kontakter så forbrugeren med sms om lækage. Husk det er altid forbrugeren som skal betale et eventuelt spild, derfor er det en god ide stadig at aflæse sin måler jævnligt.

Der er i 2016 fortaget reparation af en del af taget på Petersborg, sikring, overvågning og nye låse på begge værket, nye pumper til trykforøger anlægget på Hastrupvej.

Efter beretningen, blev årsregnskabet gennemgået og godkendt. Hvorefter budget for 2017 og takstblad blev fremlagt.

Bestyrelsesmedlem Tune Holm blev genvalgt til bestyrelsen.

Som suppleanter blev Jens Studsgaard og Henning Højgaard valgt.

Den fulde beretning kan læses her.

 

Uddrag af ordinær generalforsamling 2016

Viggo Fenger blev valgt som dirigent.

Formanden aflagde beretning for året 2015, hvor montering af vandmålere skrider godt frem og vandet er af god kvalitet.

Vi har 2.800 forbrugere, hvilket er 19 forbrugere mere end sidste år.

Der er i 2015 solgt 732.711 m3 vand, inklusiv 1.911 m3 til Uhre vandværk, det er 3.845 m3 mere end 2014.

Der er i 2015 taget 18 vandprøver på Petersborg, 12 på Blichers vej, 11 på ledningsnettet og 4 i boringer. 

Vores spildprocent var i 2015 på 13,4%, hvoraf de 10% er uden omkostninger. Sektionsopdeling og elektroniske målere, skal bidrage til at lokalisere spild.

En underføring under Brande å var utæt og det kan være skyld i et større spild i 2015. I alt har vi haft 13 ledningsbrud.

Vi har næsten sektionsopdelt vores 180 km lange ledningsnet i oplandet rundt om hele byen. Næste skridt er midtbyen.

Vi har skiftet 2.000 vandmålere og mangler ca 800, som vi forventer at skifte i 2016. 

Der er indført SMS system som giver forbrugeren direkte besked ved brud, udskiftning af vandmålere m.m. 

På grund af problemer med filteranlægget på Petersborg, blev der foretaget flere forbedringer. Et nyt drikkevandspanel på begge vandværker laver den lovpligtige turbiditetsmåling.

Der var minimalt at bemærke i den uvildige gennemgang af vandværkerne. 

Vi har igangsat et sikringsarbejde på Blichersvej og senere på Petersborg, som forventes færdigt i første halvår af 2016.

Vort regnskab efter skat viser et overskud på 187.803.00 kr.

Vort tildelte prisloft for 2015 var 14,43 kr. pr. m3 vand, hvor den er 16,62 kr. for 2016.

Vores klage/indsigelse ligger stadig i landsskatteretten og vi betaler den skat som vi bliver pålignet.

Den nye vandsektorlov betyder, at vi fremover ikke skal indsende andet end årsregnskabet til forsyningssekretariatet. Vi må fremover også opspare til fremtidige renoveringer, modsat nu hvor al formue skal tilbage til forbrugerne, og fremtidige investeringer skal finansieres med lån.

Planlagte aktiviteter i 2016:
Færdiggørelse af sikringen på værkerne, udskiftning af de sidste vandmålere, kontrol af alle ledninger under åen, færdiggørelse af sektioneringen og endelig slambassin, som udskydes igen, formentlig til 2017.

Formandens beretning blev godkendt. Årsregnskabet 2015 blev gennemgået og godkendt.

Budget for 2016 blev ligeledes godkendt.

Følgende blev valgt ind:
Jens Arne Thomsen
Tue Holm

Som suppleanter:
Oluf Søndergaard
Jens Studsgaard

Du kan læse den fulde årsberetning her.